Kontroll & rensning

I hela landet ökar förekomsten av kråkfågeln Kaja (Corvus monedula). Normalt är kajan en fågel som bygger bon i klippskrevor och ihåliga träd. På våra breddgrader fungerar skorstenar lika bra. Speciellt när skorstenarna inte alltid har en eldstad som är i drift året runt passar de på att bygga sitt rede i en skorstenskanal.
Lagom varm, lagom djup. När du sedan eldar ryker det in ordentligt.

Sotning

När vi sotar tar vi bort brännbara sotbeläggningar. Allt för att minimera skorstensbrand och de skadeverkningar som kan uppstå vid en sådan. När vi sotar eldstäder och rökkanaler gör vi ren alla ytor där rökgaserna passerar.

Sotningen bidrar också till att minska bränsleförbrukningen och är bra för miljön eftersom förbränningen förbättras.
Imkanalen i en bostad (köksfläktens anslutning till skorstenen/ventilationssystemet) omfattas inte längre av det lagstadgade kravet på sotning. För bästa funktion, inomhusklimat och ekonomi behöver imkanalen och övriga ventilationskanaler ändå rengöras med jämna mellanrum - det är fastighetsägarens ansvar. Hör av er till oss så hjälper vi till. Se också vårt kampanjerbjudande om rengöring.

Sotning av restaurangkök och storkök sker genom att fett och smuts från matlagningen tas bort från kanalsystem och fläktar. Hur ofta sotning av eldstäder och restaurangkök minst ska göras bestämmer kommunen.

Brandskyddskontroll

Sedan 2004 är sotningsverksamheten enligt lag uppdelad i två separata delar – sotning och brandskyddskontroll. Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet för detta. Behörighet har bara yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning.

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket, takskyddsanordningar och även vinden. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar. Brandskyddskontrollen ska utföras med intervall som Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har bestämt.
Priset för brandskyddskontrollen baseras på en taxa som din kommun har bestämt.

Vad är brandskyddskontroll?
Lagen om skydd mot olyckor har medfört en del förändringar inom sotningsväsendet. Eftersom ca 25% av bostadsbränderna orsakas av fel och brister i eldningsanläggningar ansåg riksdagens ledamöter att det dittillsvarande systemet med brandskyddskontroll inte givit tillräckligt resultat. Man beslutade då att en fördjupad brandskyddskontroll av hela eldningsanläggningen, från pannrumsdörren till skorstenskronan skulle genomföras och hållas separerad från den regelbundna rengöringen ur brandskyddssynpunkt. Det innebär att det numera skall genomföras dels en brandskyddskontroll och dels en rengöring av eldningsanläggningen separerat från varandra.


Får kommunen tillåta en fastighetsägare att själv utföra brandskyddskontrollen?
Nej det kan de inte. Det är ett kommunalt ansvar att se till att brandskyddskontrollen utförs i kommunen, i egen regi eller på entreprenad, och det får inte en fastighetsägare utföra på egen hand. Kommunen bestämmer alltså vem som ska göra det åt dig.

Sota oftare

För att spara bränsle och för att känna sig extra trygg vill många sota oftare än vad lagen säger. Ett exempel kan vara att vi rengör pelletsanläggningar eller braskaminer två gånger per år i stället för 1 gång per år. Sot är även isolerande och ju längre tid som går mellan sotningarna, desto mer eldar du för kråkorna.

Taksäkerhet är fastighetsägarens ansvar

För att förebygga olyckor har samhället flera olika krav på skyddsanordningar när det gäller arbeten på tak. Tänk på att taksäkerhet är fastighetsägarens ansvar.

Skorstenar räknas som fasta arbetsställen. Som fastighetsägare ansvarar du för att se till att nödvändiga stegar och glidskydd finns, att de är monterade på ett säkert sätt samt ordentligt underhållna.

Taksäkerheten styrs av flera lagar och förordningar:

  • Bygglagstiftningen (PBL)
  • Arbetsmiljölagen (AML)
  • Lagen om skydd mot olyckor (LSO)