Sotning

Vem får sota min eldstad?

I varje kommun finns det ett företag som har ”ensamrätt” på sotning i kommunen. I några fall sköts detta i kommunens egen regi, men i de flesta kommuner är företaget utsett vid en offentlig upphandling. Detta företag har skyldighet att utföra sotning på samtliga eldstäder i kommunen.

Arbetsordning som styr verksamheten sotning och brandskyddskontroll i kommunal regi finns normalt även dem på varje enskild kommuns hemsida.

Numera går det att som fastighetsägare få dispens från skyldigheten att låta detta företag sota hos sig. Dispens ges till fastighetsägaren personligen efter ansökan hos din lokala räddningsnämnd. Det kan i olika kommuner vara den lokala räddningstjänsten eller ett mer övergripande räddningstjänstförbund. Blanketter för ansökan om egensotning finns normalt på varje enskild kommuns eller räddningstjänsts hemsida.

Om jag ska sota själv eller vill att någon annan utför sotningen

Du kontaktar din lokala räddningstjänst. De ger dig den information du behöver. Fram tills du har fått din dispens beviljad är det den entreprenör kommunen har avtal med som kommer att sota din fastighet. Om du vill låta någon annan utföra sotningen i din fastighet krävs det motsvarande krav på yrkesutbildning och kompetens som för den entreprenör kommunen har avtal med.

Den som skall utföra sotningen bör själv visa att nödvändiga kunskaper om sotning finns. När en fastighetsägare ansöker om att själv få utföra sotningen inom den fastighet där denne själv är bosatt bör kommunen ta särskild hänsyn till att fastighetsägaren normalt har viss kunskap om anläggningens konstruktion och funktion samt ett eget intresse av att sotningen sker på ett sätt som ger god brandsäkerhet.
 

Kan kommunen neka mig att sota mitt eget hus?

Kommunen kan neka dig och du kan i så fall om du vill överklaga kommunens beslut till länsstyrelsen.

Tar kommunen betalt för prövning av ansökningar om att få sota själv?
Nej, kommunen får endast ta betalt för sotning och brandskyddskontroll. Att pröva en ansökan om medgivande att få sota själv är att betrakta som handläggning av ett myndighetsärende och för detta får kommunen inte ta betalt.